Modele regionalnych systemów innowacji

W 2005 Roku Polska Agencja Rozwoju przedsibiorczoci zlecia przeprowadzenie inwentaryzacji i pierwsjay ewaluacji ex-post dotychczasowych rezultatów i zakresu la realizacji projektów regionalnych strategii innovation w celu porównania Zarówno samych strategii , Jak i procesów ICH pour oraz okrelenia ich innych efektów. Jak czytamy w “raporcie z inwentaryzacji regionalnych strategii innovation w Polsce”-“budowanie regionalnych strategii innovation jestprocesem wielowtkowym i wielowymiarowym. W konsekwencji, aby w regioniepowsta Dokument odzwierciedlajcy faktyczne potrzeby przedsibiorstw i ichotoczenia, Konieczne jest zaangaowanie w proces duej liczby osób i instytucji (aktorów) oraz zagwarantowanie trwaoci procesu na Caym ETAPIE budowania, un nastpnie implementacji strategii. Poprzez efektywn Polityk innowacyjn, angaujc zainteresowane Podmioty w proces pour regionalnych strategii innowacyjnoci, wadze Regionalne kreuj i koordynuj Regionalne Systemy innowacji, na które skadaj si rónorodne zapomogi Podmioty reprezentujce rodowisko gospodarcze, Naukowo-Badawcze oraz administracyjne, wchodzce nous wzajemne Interakcje w procesie pour i dyfuzji innowacji. Ze wzgldu na zrónicowanie regionalnych Systemów innovation w żadnych regionach rónorodne s równie ich strategie innowacyjnoci. Mona Jednak wskaza w nich cele, które s wspólne dla wszystkich województw, m. in. Popraw wspópracy orodków badawczo-ROZWOJOWYCH z biznesem, oywienie przedmiotowego otoczenia Biznesu Czy umoliwienie maym i rednim firmom lepszego dostpu ne finansowania zewntrznego. Jakie ByY rezultaty la realizacji innych strategii innowacyjnoci w Polsce? Badania przeprowadzone na zlecenie PARP, z których applications zawarte zostay w raporcie “Efekty regionalnych strategii innovation w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegóowej “z 2005 Roku, wykazay, e” (…) efektem opracowania i implementacji regionalnych strategii innovation jest wzfrost wiadomoci oraz umiejtnoci identyfikacji/diagnozowania barier, jakie oddziauj na realizacje Polityki innovation oraz Tworzenie zintegrowanego podejcia do innovation w la régionach. Zdefiniowanie regionalnych strategii innovation znacg przyspieszyo proces formuowania Polityki innovation na poziomie regionalnym. Podobn Opini na temat efektów wdraania regionalnych strategii innovation w Polsce wyrazia w 2010 roku w serwisowi dla portalu innovation Aleksandra Nowakowska z Europejskiego Instytutu przedsibiorczoci i innovation – “Tworzenie regionalnych strategii innovation Miao istotne znaczenie w budowaniu zdolnoci innowacyjnych regionów.